Hoe evolueert de sector van de woningbouw?

Een verstedelijking van 6% en een bevolkingsgroei van 2% sinds 1958 zorgen voor een aanzienlijke behoefte aan woningen in Turkije. Hoewel het aandeel van de woningbouwinvesteringen na 1960 20% van de totale investeringen bereikte, bleef de vraag naar woningen stijgen.

Om de vraag naar woningen te kunnen beantwoorden, midden- en lage inkomensgroepen huisbezitters te maken en de woningbouwsector te ontwikkelen, werd in 1984 het departement voor sociale woningbouw gevestigd. De sociale woningbouw financierde van 1984 tot april 2003 liefst 1.124.134 woningen met kredieten. 83% van deze woningen werd door coöperaties gebouwd, die onder toezicht van het ministerie van industrie en handel stonden en met kredieten van het departement voor sociale woningbouw gesteund werden. 10% van de woningen werd met individuele bouwkredieten gefinancierd. De resterende 7% waren projecten in samenwerking met gemeentes, waarbij land als bouwgrond werd vrijgegeven.

Volgens berekeningen moeten elk jaar meer dan 400.000 woningen gebouwd worden, om de vraag naar woningen te kunnen beantwoorden. Hierbij is ook rekening gehouden met de sanering van de krottenwijken. Verder streeft men ernaar om nieuwe financiële middelen te scheppen en ook kleinere spaargelden optimaal te benutten. (tekst ontleend aan http://www.tapu.nl/kk_400013.html)