Belasting bij meerwaarde verkoop onroerend goed in Turkije.

Voor natuurlijke personen:
Verkoopt men zijn huis binnen vijf jaar, dan zal over "de waardevermeerdering" belasting moeten worden afgedragen.
Bij het vaststellen van de waardevermeerdering gaat men uit van de belastbare basis: dit  is het verschil tussen de geïndexeerde tapuwaarde van de aankoop en de tapuwaarde van de verkoop van betreffend onroerend goed. 
De gerealiseerde meerwaarde is belastbaar aan het progressief tarief in de inkomstenbelastingen. De eerste schijf van 7.700 TL van de gerealiseerde meerwaarde is vrijgesteld van belasting.
Meerwaarden op onroerende goederen verkregen door schenking of erfenis zijn in hoofde van de natuurlijke personen steeds vrijgesteld. Hiervoor is de wachtperiode van 5 jaar niet vereist.

Voor rechtspersonen (Ltd.):
Voor rechtspersonen en in het bijzonder de Ltd. bestaat een andere regeling. Hiervoor geldt een periode van 2 jaar, d.w.z. vindt de eigendomsoverdracht binnen de 2 jaar plaats, dan zal over de totale winst Vennootschapsbelasting moeten worden betaald.
Deze afdracht kan voorkomen worden, indien 75% van de winst wordt aangewend om het kapitaal van de vennootschap te vergroten. Wordt deze weg gekozen, dan is men slechts Vennootschapsbelasting verschuldigd over 25% van de winst.
De vennootschap dient dan wel gedurende 5 jaar het kapitaal ongemoeid te laten. Wordt het kapitaal verlaagd, dan zal alsnog over de 75% Vennootschapsbelasting betaald moeten worden.