De fiscus in België.

 • Turkije is op basis van het dubbelbelastingverdrag dat met België werd afgesloten, heffingsbevoegd voor onroerende inkomsten die voortvloeien uit onroerende goederen gelegen op haar grondgebied.
 • Niettegenstaande op grond van deze overeenkomst, de inkomsten van dergelijke goederen belastbaar zijn in het land van ligging en bijgevolg in België zijn vrijgesteld, moeten ze toch in België worden aangegeven. Deze buitenlandse inkomsten komen immers in aanmerking voor de bepaling van de belastbare grondslag van de belastingplichtige en voor de vaststelling van de gemiddelde aanslagvoet die wordt toegepast op de inkomsten van Belgische oorsprong, met name alle andere inkomsten dan deze vrijgestelde onroerende inkomsten. Dit wordt progressievoorbehoud genoemd.
 • In de Belgische belastingaangifte dient de brutohuur (indien men het goed verhuurt), dan wel de theoretische huurwaarde (indien niet wordt verhuurd) te worden opgenomen.  In feite vraagt men u in België om zelf uw kadastraal inkomen (een typisch Belgisch fenomeen) te bepalen van uw woning in Turkije (indien u niet verhuurt).  
 • De belasting die men in Turkije heeft betaald op het huurinkomen, mag men van de brutohuur aftrekken. (Deze belasting zal in de regel zeer miniem zijn).
 • Het aldus berekende huurbedrag wordt vervolgens verminderd met een forfaitair bedrag van 40% als kosten. 
 • 23 maart 2021 - Discriminatie weggewerkt : Tot voor kort werd de huurwaarde van uw buitenlands onroerend goed bepaald op basis van de werkelijke huurwaarde.
  België werd daarvoor echter op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie. ... Die nieuwe wet kent voortaan een kadastraal inkomen (KI) toe aan buitenlands onroerend goed.

Concreet: HOEVEEL moet ik nu aangeven?  Hoe bereken ik dat?  Hierbij eindelijk een vuistregel:

 • De 5,3% regel!
 • Heeft u in het buitenland een tweede verblijf en verhuurt u dat niet, dan moet u de brutohuurwaarde aangeven. Die brutohuurwaarde drukt uit hoeveel huurinkomsten de woning u in een jaar zou kunnen opleveren. Vaak wordt als referentie 5,3 procent van de verkoopwaarde (tapu waarde) van de woning genomen, al wijkt de fiscus daar soms van af.
 • Vaak wordt dus 5,3 procent van de verkoopwaarde van de woning als referentie genomen. De fiscus wijkt daar de jongste jaren ook weleens van af en neemt dan de OLO-rentevoet voor staatsobligaties plus 1 procent als percentage - bij de huidige rentevoeten komt men dan op een percentage lager dan 5,3 uit, en dus op een lagere brutohuurwaarde. Ook hier trekt de fiscus zelf een forfaitair kostenpercentage af van 40 procent. U mag zelf wel van de brutohuurwaarde al de belastingen aftrekken die u in het buitenland hebt betaald op dat onroerend inkomen.
 • Wat betekent dit nu concreet :
 • Voorbeeld: De heer Durant, vrijgezel, heeft in 2007 25.000 € belastbare inkomsten in België en 5.000 € netto onroerende inkomsten in Turkije (belasting die in Turkije werd betaald werd in mindering gebracht)
 • (forfaitaire kosten van 40% worden door de fiscus in mindering gebracht. 5.000€ - 40%= 3.000€)
 • Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat, hoewel er op de onroerende inkomsten uit het buitenland geen belasting meer verschuldigd is in België, de belasting op de inkomsten van Belgische oorsprong door de toepassing van dit progressievoorbehoud wordt verhoogd met 409,12 EUR.
 • Tussen België en Turkije bestaat nog geen bilateraal verdrag inzake de ambtshalve meldingsplicht van de Turkse overheid betreffende het bezit van een onroerend goed door een Belg. 

Verwar dus niet de termen DUBBELBELASTINGVERDRAG en AUTOMATISCH UITWISSELINGSVERDRAG.  Het zijn twee totaal verschillende begrippen.